ANBI - Status

De stichting Het Geluid van Kunst heeft met ingang van 26 februari 2016 de ANBI status cultureel.
Nu deze ANBI status is toegekend kan de stichting ook daadwerkelijk haar activiteiten opstarten.
De stichting zal via een twee sporenbeleid haar doelstellingen gaan nastreven.
De eerste lijn is die van het adviseren van kunstenaars en verzamelaars in het nadenken over het kunstbezit na hun overlijden. Dit is niet zozeer een zakelijk gebeuren, maar vooral een emotionele reis die de diepte in gaat. Want het denken over een toekomstig verscheiden is voor velen al een hele opgaaf en een bij voorkeur te vermijden onderwerp, maar voor kunstenaars is het een heel persoonlijk gebeuren. Langs de weg van vraag en wedervraag, komen we vervolgens tot aanbevelingen die de kunstenaar in zijn/haar (levens)testament kan opnemen, zodat de wensen voor de toekomst duidelijk vastliggen.
De tweede lijn is die van het faciliteren van de uitwerking van de wensen van de kunstenaar, verzamelaar. Er zal sprake zijn van een plan van aanpak, waarbij de werkzaamheden al tijdens het leven van de kunstenaar een aanvang kunnen nemen. Dit kan betrekking hebben op het inventariseren, het digitaal vastleggen van de kunstwerken, het maken van films of het maken van boeken. Daarnaast het organiseren van de mogelijke fysieke opslag van kunstwerken, voor zowel korte als langere termijn.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld

Voorzitter

Mevrouw G.E.M. van Schoonderwalt

Secretaris

De heer J.A.M. Kuijlen

Penningmeester

Mevrouw M.M. Kruiswijk

Wnd. Penningmeester

De heer A. Widdershoven

Getracht wordt het bestuur uit te breiden met enkele gekwalificeerde leden met een netwerk binnen de kunst in Nederland.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht is als volgt samengesteld

Voorzitter

De heer M.A.J. Oerlemans

Getracht wordt de Raad van toezicht uit te breiden met enkele gekwalificeerde leden met een bestuurlijk netwerk.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de raad van toezicht genieten geen beloning, doch er kan wel een onkostenvergoeding worden vastgesteld.

Doelstelling

Conform de statuten heeft de stichting ten doel:

  • Het beheren van nalatenschappen van kunstenaars en verzamelaars
  • Het financieel ondersteunen van beginnend kunstenaars
  • Het stimuleren en ondersteunen van innovatieprojecten en
  • Educatie met betrekking tot kunst en cultuur

Verslag uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft nog geen concrete activiteiten kunnen verrichten omdat de stichting net opgericht is, de eerste activiteit van het bestuur zal zijn het formuleren van beleidsvoorstellen ten einde de doelstelling van de stichting te kunnen realiseren.

Neem contact met ons op

Adres
Vlamoven 34 6826 TN, Arnhem
Snel contact
E-mail: info@hetgeluidvankunst.nl Telefoonnummer: 026-327 1331
Overige informatie
RSIN: 8561.33.589 KVK: 65490878 Rekeningnummer: NL78FVLB0226647455

Jouw naam

Jouw e-mail

Onderwerp

Jouw bericht